تهران - کربلا

.
تهران - کربلا

بده در راه خدا من به خدا محتاجم
من به بخشندگی آلِ عبا محتاجم

از قنوتِ سحرِ مادرتان جاماندم
پسرِ حضرت زهرا به دعا محتاجم

مهربان ، کاش زُهیری بَغلم می کردی
من به آغوشِ پُر از مهرِ شما محتاجم

شوقِ پرواز بده روحِ زمین گیرِ مرا
به جنونِ سرِ اِیوان طلا محتاجم

دودِ این شهر مرا از نفس انداخته است
به هوای حرم کربُبلا محتاجم

چقدَر گریه کنم تا نبری از یادم
در سراشیبیِ قبرم به شما محتاجم...

من افراطی ام!!

يكشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۲، ۰۲:۲۶ ب.ظ

ﻣﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ!

ﻣﻦ۱۵ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۴۲ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ!

ﺍﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ: " ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭﮔﻬﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﺧﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ...

ﻣﻦ ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ ۵۷ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ!

ﺍﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ: " ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺎ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻧﻮﺭ ﺑﻮﺩ ...

ﻣﻦ ۱۳ ﺁﺑﺎﻥ ۵۸ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ!

ﺍﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ " ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ ...

ﻣﻦ ۵ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۵۹ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ!

ﺍﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ: " ﺍﯾﻦ ﺷﻦ ﻫﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺪﺍ بود ...

ﻣﻦ ۳ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۶۱ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ!

ﺍﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ : "ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺭﺍ ﺧﺪﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺮﺩ ...

ﻣﻦ ۱۴ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۶۸ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ!

ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ، ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ...

ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﻟﺮﺯﺍﻥ "ﺣﯿﺎﺗﯽ" ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻧّﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺍﻧّﺎ ﺍﻟﯿﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ ...

ﺍﻣﺎ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍ ...

ﻣﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ ... ﺻﺪﺍﯼ ﺁﮊﯾﺮ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ، ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺗﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ!

ﻣﻦ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍ " ﺍﻣﺎﻡ" ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ...

ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺟﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺧﺪﺍ، ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺎ ﻧﺎﻡﺧﻤﯿﻨﯽ ...

ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺭﻭﺡ ﺧﺪﺍ، ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ...

ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ... ﺍﻭ ﮐﻪ ﯾﮏ "ﺁﻩ " ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ...

ﻣﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺍﻭ ﻣﻮﯼ ﺳﭙﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ...

ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺗﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻭﻻﯾﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻠﻒ ﭘﯿﺮ ﺟﻤﺎﺭﺍﻥ...

ﻣﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ... ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺗﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ!

ﺍﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ "ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ" ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻡ...

ﻣﻦ ﺩﺭ ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ ﻫﺎ ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ!

ﻣﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺗﺎ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺖ ﻭ ﺑﺎﮐﺮﯼ ﻭ ﺧﺮﺍﺯﯼ ندیده ﺍﻡ ... ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺭﻭﺯ ﺗﺮﻭﺭ ﺻﯿﺎﺩ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﻡ ﻫﺴﺖ ...

ﻣﻦ ﺗﺎ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺰﻭﯾﺮ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻓﺘﻨﻪ ...

ﺗﺎ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺗﺤﺮﯾﻢ ...

ﻣﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺗﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ!

ﺍﻣﺎ ...

ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ﺩﺭ ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ ﻫﺎ ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ۲۳ ﺗﯿﺮ ۷۸ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ۹ ﺩﯼ ۸۸ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ۴۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ۸۸ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺩﻫﻦ ﮐﺠﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ...

ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍتی ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺭﺃﯼ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺭﻭﺡ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺧﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﺶ ...

ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ﺑﺎ "ﺧﺪﺍ" ﻭ "ﻧﺎﺧﺪﺍﯼ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﯼ ﮐﺸﺘﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ" عهد ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﻧﻪ ﺑﺎ " ﮐﺪﺧﺪﺍ ..."

ﻣﻦ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺩﻻﺭ ﻧﻤﯽ ﻓﺮﻭﺷﻢ ...

ﻣﻦ ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﺍﻡ!

ﯾﮏ ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﺍﻣﺎﻡ ﻧﺪﯾﺪﻩ!

ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﻧﺪﺍﺭﻡ ...

ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺮﻡ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺍﺳﺖ ...

ﺍﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ!

"ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ"

ﻣﻦ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺯﺁﻥ ﺧﺪﺍﺳﺖ ...

ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺪﺍﯼ ﻣَﻠِﻴﻚٍ ﻣُّﻘْﺘَﺪِﺭٍ ...

نظرات  (۱۹)

به قول عمو ابراهیم فرزندان شهدا , جریان فرهنگی مردان بزرگ همچون امام سید علی خامنه ای را می طلبد ، نه کسانی که نمی توانند 24 ساعت روی حرف خودشون بایستند. منظور : حاج حسن روحانی.

آره داداش ! اگر نبود این سید بزرگوار که سکان پر تلاطم انقلاب رو ناخدایی کنه ، قطعاً به وضع امروز انقلاب کشورهای عربی دچار می شدیم.

من هم افراطی ام. تا کور شود هر آنکه نتواند ببیند.

عشق است امام سید علی حسینی خامنه ای.

جوان انقلابی:
خدا هممون رو هدایت کنه!

منظور: حسن روحانی! :)

عه! شما هم افراطی ای؟ زنگ رو زدم بیاید بالا بیاید...

پــــــرچــــــــــــــــم انقلاب بالاســــــــــــــــــــت.
چقدر دلم میخواست یک روز این حرفهارو از طرف دل ِ خودم و بقیه ی همسن و سالان هم عقیده و درد کشیده ام بنویسم ...
ممنون که نوشتید ...
من هم افراطی و بی سوادم :)
جوان انقلابی:
دیگه دستم درد نکنه دیگه! :)

خواهش میکنم، قابل شما رو نداشت :))
 • ₪بنـت الهـدی₪
 • تـا آخرش خواندیـم...
  احسنت
  جوان انقلابی:
  سپاس از حضورتون
  بابا ایول
  حرف دل زدی
  احسنت احسنت
  جوان انقلابی:
  بابا هنوز نشدم! :)

  حرف حق زدم

  حرفی که از دل برآید بر دل نشیند...

  :*
 • محمد یاراحمدی
 • سلام با وفا.
  وقتی رفتی نفهمیدم کی رفته حالا که اومدی می فهمم کی اومده . هنوزم کم حرف میزنی هنوزم ماتی هنوزم تو چشات عشقه حتما هنوزم دروغ نمیگی  عین یه کفتر رو شونمی ...


  جوان انقلابی:
  سلام

  :))
 • مصباح یاران
 • قشنگ بود...
  جوان انقلابی:
  سپاس از حضورتان
 • طلبه جهادگر
 • این چند روز همش صدای پیرمرد روستایی تو گوشم می پیچه، ازپشت تلفن می گفت:
  حاج آقاچراغ مسجدمون خاموشه، حضرت زهراهم اینجا غریبن طلبه ها کی میان!؟
  دیدن عکس های ناب از جهادی طلاب و توضیحات اردوی نوروز 93 در:

  سلام

  با آخرین مطلب سال 92 در خدمت دوستان هستم

   

  یادمه یه مثل هست که میگن : سایه تون سنگین شده !!!


  خیلی خوب بود ...
  قشنگ مشخص میکنه که افراطی هستید :)
  جوان انقلابی:
  ای بابا!!

  میخواستیم سکرت باشه که :)
 • خادم الشهداء
 • سلام علیکم
  چندی از جوانان فعال درعرصه مجازی
  جهت انسجام نیروهای ارزشی استان خوزستان و شرکت درمباحث دینی و فرهنگی ‍تصمیم به ایجاد تالار گفتوگویی دریکی از مسنجرهای معروف دنیا بانام پالتالک گرفته اند که امکان گفت و گوی صوتی و تصویری را برای حاضرین در ان فراهم میکند وبدین صورت راهی مناسب برای ارتباط افراد و استفاده از مباحث میباشد خوشحال میشویم شماراهم درجمع خود ببینیم واگر پیشنهادی دارید بامادرمیان بگذارید تا دراین مسیر مورد استفاده قرار دهیم ومن الله توفیق.
 • مـَـ ه جَـبـیـטּ
 • حرف دل لاجرم بر دل نشیند ..
  سلام و رحمه الله
  سالی پر از خیر و انشاالله فاطمی داشته باشید: )
  جوان انقلابی:
  سلام

  و شما نیز...

  :)
  سلام
  حس و حال وبلاگت شده مث اونایی که زیر آوار موندن و هر چند ساعت یه بار یه ناله ای میکنن که منم زنده ام ! حواستون هست ؟ :)
  بیشتر تفریط بهت میخوره تا افراط :))
 • نازنین روانبخش
 • سلام 
  سال نو مبارک 
  جالب نوشته بودید خیلی جالب
  راستی با یه سوال به روزم 
  یا علی
  سلام دوست عزیز. ایام فاطمیه رو بهتون تسلیت میگم. سایت زیبایی دارید خواشحال میشم اگه دوست داشته باشد باهم تبادل لینک کنیم؟ یاعلی
  فوق العاده است نوشته های شما...مخصوصا این یکی
  قلم خودتونه
  با اجازه برش داشتم برای استفاده دوستان
  خدا به وقت و عمر شما برکت دهد
  التماس دعای فراوون
  جوان انقلابی:
  بزرگوارید شما

  قلم من بود ولی متن از من نبود!

  :)

  یا علی مدد
  من ندیدم ولی خواندم روح الله را وآن معجزه که کرد به اذن خدا...
  عشق واژه کوچکی است برای وصف احساسم به او.به اسلام عزیز وبه انقلاب نازنینش.به خلف صالحی که گنج عصر ماست...
 • رها پاک سرشت
 • یاد اون نماز جمعه که....
  :((((((
  جوان انقلابی:
  یادش بخیر...
 • ܓ✿◥میم الف ه◣ܓ✿
 • سلام
  خوشمان آمد(:
  از اینجور متنا خوشم میاد!
  دستتون درد نکنه!

  ارسال دیدگاه

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">